Núi cao sông rộng cho lòng thảnh thơi …

Các giống lúa tiếp tục sử dụng ( Vụ ĐX  11-12 (Vụ Thu đông))

+ Vùng khó khăn OM 4498, MTL 480, OM 576, IR59656, MTL547, OM2395, OM5981, OM5629, OM5464 , MTL576,  OM6162, OM4900,  OM6677, .OM 5976, OM8923, OM 6976, OM 8232,

+ Vùng ngọt OM 4218, IR59656, OMCS2000, MTL480,  OM 2514, TNĐB100,  OM5472, OM5976,  OM6561, OM4900, OM6297,  OM 5976, OM 8923, OM 6976, OM 5464.

Giống chủ lực

+ Vùng khó khăn:  OM 6976, OM5976, OM4900, MTL 480, IR59656.

+ Vùng ngọt:    OM 6976, OM5976, MTL 480, IR59656, OM4218.

Các giống lúa triển vọng đề nghị bổ sung

+ Vùng khó khăn:  OM 7347, OM9915, OM9921, OM 6904, ,  MTL 648.

+ Vùng ngọt:    MTL631, OM6932, MTL 648, OM 7347,  OM9921, OM6904

Advertisements
Ảnh của: Nguyễn Hồng Ẩn
Giống lúa OM 6904

Thời gian sinh trưởng: 85-90 ngày. Chiều cao: 90-95 cm. Nở buội rất mạnh, dạng hình gọn đẹp, cứng cây, ít đổ ngã, trổ tập trung, bông dài trung bình, tỉ lệ chắc cao, gạo dài, tỉ lệ bạc bụng thấp, khả năng, chống chịu rầy và bệnh đạo ôn trung bình . Trọng lượng 1000 hạt trung bình từ 25-26g, , thích hợp cả các vụ  trong năm. Năng suất 6-8 tấn/ha.

+ Vùng khó khăn: OM 576, AS 996, OM 4498, MTL 480, MTL547, OM2395, OM5981, OM4900,
OM6162, OM5629, OM 5976,  OM5464, MTL576, OM6677, OM5451.

+ Vùng ngọt: OM 3536, OMCS 2000, MTL 547, OM 2514, OM 6561, TNĐB100,  OM 4218, OM 723, OM4900, OM 5472, OMCS 2009, OM 5976, OM 6297, OM 5451.

Các giống lúa triển vọng đề nghị bổ sung:

+ Vùng khó khăn: OM 8923, OM 8232, OM7347, OM7364,OM 6976, OM6904.

+ Vùng ngọt: OM6976, OM 7364, OM 8923, OM6932, MTL648.

Welcome !

 

Trích dẫn

Hướng dẫn chỉnh game để sử dụng STTool và UltraSro – cập nhận 22/01/10

Bản hướng dẫn này chỉ sử dụng cho phiên bản cập nhật ngày 22/01/2010 của Vsro.!
 
Đầu tiên, nếu bạn sử dụng thư mục Silkroad Bot đã chỉnh sửa media.pk2 thì bạn nên xoá bỏ thư mục Silkroad Bot đó đi vì ko cần thiết nữa.
Bước 1: Chạy game bình thường từ thư mục game chuẩn cho nó update lên bản 1.0.59. Chạy thử coi game load bình thường được ko, được thì mới làm tiếp.
Bước 2: Download các file ở đây về máy : gởi link qua email rồi.
Bước 3: Giải nén các file Silkroad1.0.59.rar STTool.rar vào thư mục STTool; UltraSro.rar vào UltraSro.
Bước 4: Chuẩn bị BOT
  – Tạo một user windows limited (không phải admin)(ví dụ user BOT có pass là "1")
  – Send to desktop các file sau: Loader.exe (trong thư mục Silkroad); nuConnector.exe (trong thư mục STTool\nuConnector); STTool.exe; UltraSro.exe.
  – Nếu chưa cài PacketX và Wincap thì cài vào.
  – Xong rồi ra desktop chạy : nuConnector, STTool, UltraSro.
  – Bấm chuột phải vào biểu tượng Loader chọn "Run as Different user" nhập ô username là "BOT" và pass là "1" làm vậy để X-Trap không đá UltraSro.
  – Nhập số 15778 vào ô Port rồi bấm Start –>ngồi đợi
  – Phần sử dụng STTool với UltraSro khỏi nhắc lại : http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=565893 và http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=529222
‘khai báo các biến cần dùng
Dim bXLS As Excel.Application
Dim bWB As Excel.Workbooks
Dim bSheet As Excel.Worksheet
Dim bVung As Range
Dim dong as integer
Dim cot as integer
‘khởi động Excel và nhận đối tượng Application.
Set bXLS = CreateObject("Excel.Application")
‘xác định đối tượng quản lý file Excel.
Set bWB = bXLS.Workbooks
‘mở file "Data.xls" chứa dữ liệu
bWB.Add "Data.xls"
‘thiết lập biến miêu tả worksheet cần truy xuất
Set bSheet = bWB.Item(1).Worksheets("Sheet1")
‘thiết lập vùng làn việc ví dụ A1:A20
Set bVung = bSheet.Range ("A1:A20")
 
‘Ghi dữ liệu vào 1 ô excel
bVung.cells(dong,cot) = "giá trị"
 
‘đóng đối tượng workbook (file xls)
bWB.Item(1).Close
‘đóng ứng dụng Excel
bXLS.Quit

Tạo table trong VB6

Bài này tôi hướng dẫn các bạn tạo một bảng biểu trong VB6, để hiển thị kết quả đo dạng table.

1. Khởi động phần mềm lập trình VB6

2. Chọn trong danh sách Project chọn Standard EXE

3. Trèn MSFlexGrid control vào Proj:

              3.1 Vào thực đơn  Project , Chọn Components.

              3.2 Kéo danh sách xuống và chọn "Microsoft FlexGrid Control 6.0 (sp3)". Sau đó chọn OK để trèn vào project, như hình dưới.

4. Trèn FlexGrid vào From giao diện thiết kế bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng  trên ToolBox và vẽ vào From, như hình dưới.

5. Trên hộp hội thoại tính chất chủa FlexGrid chọn thuộc tính name là Table, thuộc tính FixedCols là 0.

6. Nhấn kép vào From1 để lập trình cho table, đầu tiên chọn số hàng số cột, bằng lệnh sau:

                         table.Cols = 5             ‘Chọn số cột là 5
                                table.Rows = 10        ‘Chọn số hàng là 10

 Tổng số hàng số cột này phụ thuộc vào người lập trình lựa chọn, và chúng ta có thể thay đổi được.

7. Điền tiêu đề vào cho Table.

                           table.col = 0                                ‘Vị trí cột là 0
                           table.row = 0                              ‘Vị trí hàng là 0
                           table.Text = "Du lieu 01"            ‘ Cột 0 hàng 0 có giá trị Text là "Du lieu 01"
                           table.Col = table.Col + 1           ‘ Vị trí cột tăng lên 1 đơn vị
                           table.Text = "Du lieu 02"            ‘ Cột 1 hàng 0 có giá trị Text là "Du lieu 02"
                           table.Col = table.Col + 1           ‘ Vị trí cột tăng lên 1 đơn vị
                           table.Text = "Du lieu 03"            ‘ Cột 2 hàng 0 có giá trị Text là "Du lieu 03"
                           table.Col = table.Col + 1           ‘ Vị trí cột tăng lên 1 đơn vị
                           table.Text = "Du lieu 04"            ‘ Cột 3 hàng 0 có giá trị Text là "Du lieu 04"
                           table.Col = table.Col + 1           ‘ Vị trí cột tăng lên 1 đơn vị
                           table.Text = "Du lieu 05"            ‘ Cột 4 hàng 0 có giá trị Text là "Du lieu 05"

8. Nhập dữ liệu vào bảng

Ví dụ chúng ta cần nhập dữ liệu vào bảng có giá trị như sau:

 

0           1              2              3              4

0           1              2              3              4

0           1              2              3              4

0           1              2              3              4

0           1              2              3              4

0           1              2              3              4

0           1              2              3              4

0           1              2              3              4

0           1              2              3              4

 Kết quả lập trình như hình dưới

Mã lập trình như hình dưới đây.

Download ví dụ tạo table trong VB6